Trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh

Dr. Truong Dang Thuy appointed as Chair of the Department of Economics, Faculty of Development Economics

14:31 - 23/04/2013

On April 9th, 2013, UEH Board of Presidents officially appointed Dr. Truong Dang Thuy, formerly lecturer of the Department of Environmental and Resource Economics, as Chair of the Department of Economics.

Viện, trung tâm, công ty và các chương trình hợp tác quốc tế